سرزمین خورشید کلات نادر

 
موسقی کرمانجی

موسیقی کرمانجی برگرفته از اعتقادات اصیل مردم شمال خراسان

 

kormanj music1