منشورحقوق بشر کورش کبیرمتن منشور حقوق بشر کورش کبیر:


اینک که با یاری مزدا، تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهان

اربعه را به سر گذاشتم ، اعلام میکنم که تا روزی که من زنده هستم

و مزدا توفیق سلطنت را به من میدهد . دین و آیین و رسوم ملتهایی

که من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که

حکام و زیر دستان من ، دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه

آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین

نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزی که زنده هستم

و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ، هرگز سلطنت خود را بر هیچ

ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است ، مرا به سلطنت خود

قبول کند یا ننماید و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من برای

سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهان اربعه هستم،

نخواهم گذاشت ،کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع

شد ،من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر

را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا

منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب

رضایت صاحب مال تصرف نماید .

من تا روزی که زنده هستم ،نخواهم گذاشت که شخصی ،دیگری را به

بیگاری بگیرد و   بدون پرداخت مزد  وی را بکار وادارد.

منامروز اعلام میکنم ، که هر کس آزاد است ، که هر دینی را که میل

دارد ، بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند ، مشروط بر اینکه

دردر آنجا حق کسی را غصب ننمایدو هر شغلی راکه میل دارد پیش

بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است ف به مصرف برساند ،

مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند .

من اعلام میکنم ، هر کس مسئول اعمال خود میباشد و هیچ کس را

نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده،مجازات کرد ،

مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد در

خانواده و یا طایفه ای مرتکب تقصیر میشود ،فقط مقصر باید مجازات

گردد، نه دیگران .

من تا روزی که به یاری مزدا ،سلطنت میکنم ، نخواهم گذاشت که

مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام وزیر دستان ، من

مکلف هستند ،که در حوزه حکومت و ماموریت خود ، مانع از فروش و

خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به

کلی از جهان برافتد .

و از مزدا خواهانم ، که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای

ایران وبابل و ملتهای ممالک اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند.

/ 0 نظر / 37 بازدید